SCURT ISTORIC AL UNITĂȚII

Istoria școlii se împletește strâns cu istoria comunei, cu apariția și cu evoluția istorică a acesteia, străbătând împreună vicisitudinile vremii, a început a se forma din anul 1895. Școala noastră apare o dată cu construirea primelor gospodării.

Deşi comuna a luat fiinţă în anul 1895, locuitorii au stat fără şcoală până în anul 1902.
La data de 16.XI.1902 revizorul şcolar C.Protopopescu deschide porţile unei şcoli în comuna Ştefan-Vodă care depinde de şcoala din Călăraşii-Vechi. Localul de şcoală este într-o casă ţărănească închiriată. În primul an şcoala a avut 50 de elevi impărţiţi în două serii care frecventau alternativ.
Prima învăţătoare este şi directoarea şcolii, Maria Grădişteanu, despre care revizorul arăta: “Ambele lecţiuni au fost bine tratate şi reuşite pe deplin”
În 1904 conducerea şcolii o preia învăţătorul Ştefan Dumitrescu.
În 1906- vine ca titular învăţătorul Nicolae Ionescu care a funcţionat până în 1916 când a fost mobilizat.
În 1917 au frecventat şcoala un număr de 77 elevi, având ca învăţător titular pe Gheorghe Duţu.
În toamna anului 1923 şcoala începe să funcţioneze în local propriu constituit din ajutorul dat de comitetul de părinţi şi din donaţii. Numărul de elevi este în creştere, sunt 218 înscrişi şi frecventează 104.
În 1927 ia fiinţă şi clasa V cu 14 elevi.
În următoarea perioadă frecvenţa se îmbunătăţeşte, dar scade brusc în perioada celui de-al II-lea război mondial. Procentul cel mai mare de neşcolarizaţi era în anul 1942-1943 de 48%.
Odată cu schimbarea şi dezvoltarea mijloacelor de producţie, se schimbă şi se dezvoltă şi oamenii. Şcoala întruchipează o voinţă unică a satului, s-a legiferat caracterul obligatoriu şi gratuit al învăţământului elementar, deschizându-se largi posibilităţi de instruire a unor mari mase de oameni din sat.
În anul şcolar 1963-1964 numărul de elevi înscrişi în clasele I-IV era de 332 şi la clasele V-VII era de 300 elevi, frecvenţa elevilor fiind de 100%, nemaiexistând elevi neşcolarizaţi.
În prezent spaţiul social în care funcţionează şcoala include familii modeste, cu posibilităţi financiare limitate şi cu mulţi copii, în care părinţii sunt în cea mai mare parte muncitori, şomeri sau fără ocupaţie. Elevii, un element important al componenţei sociale, au în general o educaţie aleasă, un nivel intelectual satisfăcător, din rândul cărora se detaşează an de an elevi cu rezultate bune.
Baza materială a şcolii permite desfăşurarea în bune condiţii a procesului de învăţământ, dar pentru derularea reformei ar fi necesară o dotare cu mijloace audio-vizuale, de calcul, etc.
Toate cadrele didactice ţin legătura permanentă cu familiile elevilor pentru înlăturarea dificultăţilor întâlnite pe parcursul anului şcolar, având ca scop final ridicarea nivelului la învăţătură al elevilor şi formarea lor ca viitori cetăţeni.

Ștefan Vodă este o localitate în județul Călărași, România. Se găsește la distanță de 19 km Nord de orașul Călărași așezată de o parte și de alta calea ferată.

Comuna este așezată în partea de sud-est a Câmpiei Bărăganului, caracterizată prin soluri de stepă formate în regiunile cu climat temperat.

Suprafața totală: 7152 ha, din care: extravilan: 6784 ha, majoritatea arabil, intravilan: 368 ha. Număr gospodării: 835, număr locuitori: 2270.

Comuna este așezată într-o zonă unde se practică agricultura, în special cultura cerealelor, grădinăritul, creșterea oilor.

Din punct de vedere confesional, majoritatea locuitorilor sunt ortodocși(77,38%), dar există și minorități.

Așezarea școlii este ideală, fiind poziționată lângă primăria comunei. În prezent, școala funcționează în clădire proprie așezată lângă primăria comunei.

În localitate mai funcționează Grădinița cu Program Normal – structură subordonată școlii, localizată în centrul comunei, într-o clădire modernă, construită prin programul PNDL2 și dată în folosință în decembrie 2022.Clădirea dispune de trei săli de clasă spațioase, corespunzătoare celor trei grupe de preșcolari, de centrală proprie pe combustibil solid și un spațiu de activități recreative în curtea interioară.